Month: June 2019

Cách thu thập thông tin (p6)

Thu thập thông tin bằng bảng hỏi định lượng – Là phương pháp thông tin dùng một hệ thống câu hỏi được chuẩn bị sẵn trên giấy theo những nội dung xác định. Người được hỏi có thể trả lời câu hỏi theo hình thức trực tiếp viết câu trả lời vào phiếu thu thập

Cách thu thập thông tin (p5)

  Thu thập thông tin nguồn sơ cấp (tiếp) – Một số điều cần chú ý trong quá trình tiến hành phỏng vấn + Ghi lại chính xác tên, chức danh, cơ quan, địa chỉ…của người trả lời ngay từ lúc bắt đầu phỏng vấn (hoặc xin danh thiếp của họ). + Không cắm cúi