Cách viết Đặt vấn đề cho một đề cương nghiên cứu

Một đề cương nghiên cứu bao giờ cũng được bắt đầu bằng phần đặt vấn đề. Đặt vấn đề là nền tảng cho việc xây dựng đề cương nghiên cứu, là cái nhìn chung nhất về vấn đề nghiên cứu, cho biết tại sao vấn đề này được nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu là gì và từ việc giải đáp câu hỏi nghiên cứu chúng ta sẽ gặt hái được những kết quả gì. Điều này đóng vai trò rất quan trọng khi chúng ta trình bày nghiên cứu cho các thành viên của cộng đồng, các nhân viên, cán bộ và lãnh đạo ngành y tế hoặc những cá nhân/ hội đồng đóng vai trò quyết định đề cương nghiên cứu có được thông qua hay không.

Để viết được một phần đặt vấn đề tốt, người nghiên cứu nên trả lời được 5 Wh – 1 H (Who, What, Where, When, Why và How).

Trong đó:

  • Cái gì (What) – Vấn đề nghiên cứu ở đây là gì? Bản chất của vấn đề nghiên cứu? Người nghiên cứu nên nêu tóm tắt tình hình chung cũng như bối cảnh của vấn đề nghiên cứu cùng với một thông số thống kê có tính chất minh họa để người đọc có thể nắm được thông tin chung về chủ đề mà nghiên cứu đang muốn hướng tới. Tình hình những nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan tới đề tài dự kiến nghiên cứu, chỉ rõ kết quả hiện có và những mặt hạn chế hoặc những điểm chưa được giải quyết của các nghiên cứu trước.
  • Ai (Who) – Nghiên cứu được thực hiện trên đối tượng nào? Trong một số trường hợp nghiên cứu trên đối tượng đặc biệt, tác giả nên cung cấp đặc điểm của đối tượng nghiên cứu, lý do lựa chọn đối tượng nghiên cứu này.
  • Ở đâu (Where) – Địa bàn nghiên cứu ở đâu? Tác giả nên mô tả ngắn gọn về địa bàn nghiên cứu (nhất là với những vấn đề nghiên cứu có ảnh hưởng của yếu tố địa lý, khu vực)
  • Khi nào (When) – Nghiên cứu sẽ được thực hiện khi nào? Yếu tố thời gian thường không đóng vai trò quan trọng trong đặt vấn đề của một đề cương nghiên cứu. Tuy nhiên, việc cung cấp thời gian cụ thể phần nào cho thấy tác giả đã xây dựng một kế hoạch nghiên cứu cẩn thận và tỉ mỉ, việc này giúp tăng khả năng được thông qua hoặc chấp thuận của đề cương nghiên cứu.
  • Tại sao (Why) – Tại sao cần phải thực hiện nghiên cứu? Trả lời câu hỏi “Tại sao” là một trong những phần cốt yếu của đặt vấn đề. Người nghiên cứu cần cho thấy sự cần thiết, tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu. Lý do thực hiện nghiên cứu có thể đã được cho thấy ngay từ khi nêu lên những hạn chế của những nghiên cứu trước hoặc sự khác biệt giữa thực tế và mong muốn. Tuy nhiên, nghiên cứu viên nên nhấn mạnh và khẳng định lại sự cần thiết thực hiện nghiên cứu dựa trên cơ sở những thông tin đã cung cấp trước đó.
  • Như thế nào (How) – Vấn đề sẽ được giải quyết như thế nào? Kết quả nghiên cứu sẽ được sử dụng như thế nào để giải quyết vấn đề hoặc trả lời câu hỏi nghiên cứu? Người nghiên cứu nên nêu được phương hướng giải quyết vấn đề nghiên cứu hoặc có thể tóm tắt những kết quả dự kiến đề tài thu được và cách sử dụng kết quả đề giải quyết vấn đề.

Bố cục cơ bản của một phần đặt vấn đề :

  • Đoạn đầu của phần đặt vấn đề nên trình bày một cách khái quát về chủ đề. Nó tương đương với việc tóm lược các hiểu biết với nghĩa đen của thuật ngữ này dành cho người đọc không biết về chủ đề nghiên cứu.
  • Đoạn thứ hai của phần đặt vấn đề phải tập trung vào yếu tố riêng biệt được đề cập tới trong công trình nghiên cứu bằng cách giải thích vấn đề mà nó đặt ra: tình hình các nghiên cứu trước đây, các kết quả trái ngược với các công trình đã đăng, vấn đề chưa được ai đề cập đến, sử dụng những biện pháp chẩn đoán hay điều trị cải tiến….
  • Đoạn thứ ba nêu gọn trong một hay hai câu mục đích của công trình: ví dụ làm sáng tỏ một mặt còn tranh cãi của vấn đề, bổ khuyết một lỗ hổng trong kiến thức hay thử nghiệm một giả thuyết. Phần thứ 3 này có thể bắt đầu bằng những câu như “mục đích đề tài của chúng tôi là…” hay “Mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi là…” Nếu phần đặt vấn đề được viết tốt, câu này phải là kết quả hợp lý của những phần trước đó.

Ngoài ra, tác giả có thể bổ sung những thông tin liên quan khác về địa bàn, đối tượng nghiên cứu,… để củng cố sự cần thiết và tầm quan trọng của đề tài. Các câu hỏi nên được lồng ghép trả lời trong các phần của đặt vấn đề.

Tóm lại, Một phần đặt vấn đề được coi là tốt khi tất cả những người đọc đều hiểu tại sao nghiên cứu được thực hiện và mục đích của nó là gì.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *