Cách thu thập thông tin (p3)

Thu thập qua nguồn sơ cấp  (tiếp) Các bước quan sát thu thập thông tin – Bước thứ nhất: Phải xác định được một cách sơ bộ khách thể của quan sát, cần chỉ ra những đặc trưng, các tình huống và những điều kiện hoạt động của đối tượng quan sát và những biến

5 LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI VIẾT BÀI BÁO KHOA HỌC

Những đòi hỏi của xã hội về chất lượng đào tạo nghiên cứu sinh khiến nhiều cơ sở đào tạo phải đưa tiêu chuẩn có bài đăng báo quốc tế vào tiêu chuẩn đầu ra của nghiên cứu sinh. Trên thực tế, rất khó để một nghiên cứu sinh có thể đăng 1 bài báo

Các cách thu thập thông tin (p2)

Thu thập qua nguồn sơ cấp Phương pháp Quan sát  Quan sát là một trong những phương pháp cụ thể cho việc thu thập thông tin cá biệt về một đối tượng nhất định. Quan sát để thu thập thông tin khác với quan sát thông thường ở chỗ hoạt động quan sát này có