Thu thập thông tin nguồn sơ cấp (tiếp) – Một số điều cần chú ý trong quá trình tiến hành phỏng vấn + Ghi lại chính xác tên, chức danh, cơ quan, địa chỉ…của người trả lời ngay từ lúc bắt đầu phỏng vấn (hoặc xin danh thiếp của họ). + Không cắm cúi