Tag: xu li thong tin

Cách thu thập thông tin (p4)

  Thu thập thông tin qua nguồn sơ cấp (tiếp) Phỏng vấn sâu Nhìn dưới góc độ phương pháp, phỏng vấn là cuộc gặp gỡ, trao đổi, hỏi chuyện giữa nhà báo với một hoặc một nhóm đối tượng nhằm thu thập, khai thác thông tin phục vụ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo

Các cách thu thập thông tin (p2)

Thu thập qua nguồn sơ cấp Phương pháp Quan sát  Quan sát là một trong những phương pháp cụ thể cho việc thu thập thông tin cá biệt về một đối tượng nhất định. Quan sát để thu thập thông tin khác với quan sát thông thường ở chỗ hoạt động quan sát này có

Các cách thu thập thông tin (Phần 1)

Thu thập thông tin là một giai đoạn quan trọng trong nghiên cứu khoa học. Đây là quá trình tập hợp những thông tin cần thiết nhằm làm rõ những vấn đề, nội dung mục tiêu liên quan. Thu thập thông tin bao gồm các bước: xác định nhu cầu thông tin, tìm nguồn thông